Υ.Α. 79942/ΓΔ4 (ΦΕΚ Β’ 2005/31.05.2019)
Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.