Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
βιβλιοθήκης  ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΥ   Γυμνασίου

Σκοπός

Η βιβλιοθήκη του Νικηφορείου  Γυμνασίου Καλύμνου είναι μια δημόσια βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει χώρο συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και κέντρο προώθησης της δημιουργικής έκφρασης και καινοτομίας στην τοπική κοινότητα της Καλύμνου. Κεντρικό σκοπό της έχει την απεριόριστη πρόσβαση στη γνώση και την παροχή ενός βασικού πλαισίου δια βίου μάθησης, ανάπτυξης κριτικής σκέψης, αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων και πολιτιστικής ανάπτυξης όλων των χρηστών της. Αναλυτικότερα στον σκοπό της περιλαμβάνεται:

 • η παροχή έγκυρης και αξιόπιστης γνώσης για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου και ευρύτερα των σχολείων της περιοχής, με τη δημιουργία μιας σύγχρονης συλλογής βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού.
 • η στήριξη της επιστημονικής έρευνας και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού
 • η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας, ώστε να αποτελέσει ζωντανό κέντρο προώθησης της μάθησης και της δημιουργικότητας στην τοπική κοινωνία
 • η προσφορά των προηγμένων υπηρεσιών πληροφόρησης, τεχνολογίας, ώστε να βοηθήσει τους χρήστες της να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία της γνώσης.

Στόχοι

  Ειδικότερα οι στόχοι της βιβλιοθήκης είναι:

 • η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές και τους νέους
 • η ανάπτυξη του εγγραμματισμού, ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 • η δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος γνώσης και ανταλλαγής ιδεών
 • η ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα εκπαιδευτικής καινοτομίας και δημιουργικότητας
 • η δημιουργία βάσης δεδομένων τοπικής ιστορίας, λαογραφίας και φυσικού περιβάλλοντος

Η θητεία των μελών της βιβλιοθήκης είναι 2ετής και η αναπλήρωση γίνεται με απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου.

Παρεχόμενες υπηρεσίες βιβλιοθήκης

Προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, είναι η εξασφάλιση λειτουργικών κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, η παροχή πρόσβασης σε επιλεγμένες πηγές πληροφόρησης και η ανάπτυξη πολιτικών και υπηρεσιών από εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα μ’ αυτά η βιβλιοθήκη αναπτύσσει ένα δίκτυο υπηρεσιών, οι οποίες συμπυκνώνονται στα εξής:

 • η δημιουργία πλήρως αυτοματοποιημένου καταλόγου βιβλίων και υλικού
 • η παροχή στους επισκέπτες της δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο
 • η οργάνωση προγραμματισμένων παράλληλων πολιτισμικών δράσεων

Συλλογή βιβλιοθήκης

       Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υλικού:

 1. υλικό για χρήση μέσα στη βιβλιοθήκη
 • έντυπο υλικό ( εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, φυλλάδια)
 • οπτικοακουστικό ηλεκτρονικό και άλλο εποπτικό υλικό
 • βιβλία ιστορικής αξίας
 • σπάνιες αρχειακές συλλογές (φωτογραφίες, χειρόγραφα, χάρτες)
 1. το υλικό για δανεισμό
 • βιβλία και περιοδικά

          Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία υλικού

Η συλλογή αναπτύσσεται με τρόπο που να εξασφαλίζεται η τυποποιημένη και   ομοιογενής  οργάνωση του υλικού σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα. Η τεχνική επεξεργασία του υλικού περιλαμβάνει τη σήμανση τεκμηρίων της συλλογής με ένα ταξιθετικό σύμβολο, τη θεματική κρυπτογράφηση και την ταξινόμηση των βιβλίων που θα γίνει σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα Dewey.

 

Πολιτική εμπλουτισμού της συλλογής

Το περιεχόμενο της συλλογής δομείται στη βάση των παρακάτω κριτηρίων :

 • Να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες
 • Να ανταποκρίνεται σε ποικιλία ενδιαφερόντων
 • Να καλύπτει το διαφορετικό προφίλ μάθησης κάθε χρήστη
 • Να απευθύνεται σε όλες περιπτώσεις διαφορετικότητας
 • Να ευνοεί την ποικιλία των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής
 • Να συνδέεται με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις

Σε περιπτώσεις δωρεών το Ε.Σ έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το σύνολο ή μέρος της δωρεάς και να απορρίπτει δωρεές που εκτιμά ότι κρύβουν πολιτική ή δογματική σκοπιμότητα . Για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη και ο εμπλουτισμός της συλλογής σύμφωνα με τα κριτήρια συλλογής, πρέπει να συνταιριαστούν αρμονικά τα σύγχρονα βιβλιοθηκονομικά πρότυπα με τις ανάγκες των χρηστών . Για τον προσδιορισμό , την ανάλυση και την αξιολόγηση των αναγκών των χρηστών , χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια. Με τη συγκεκριμένη πολιτική ανάπτυξης που ακολουθείται ουσιαστικά ο χρήστης συνδιαμορφώνει το περιεχόμενο μαζί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και το εφορευτικό συμβούλιο.

Χώρος

Η αίθουσα που φιλοξενεί τη βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο επιλέχθηκε με κριτήριο το μέγεθος και την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση για όλους τους χρήστες . Η οργάνωση και η διακόσμηση του χώρου έχει ως βασικά κριτήρια την ελκυστικότητα , την οικειότητα και την ευελιξία, ώστε να οδηγούν σε ένα φιλικό και διευκολυντικό περιβάλλον. Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται η επίπλωση και ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός που προσφέρει δυνατότητες πρόσβασης στην πληροφορία και την ψυχαγωγία.

Χρήστες υπηρεσιών βιβλιοθήκης

Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των υπηρεσιών δανεισμού και αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης αποκτώντας την ιδιότητα του μέλους. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα δανεισμού μέχρι δύο βιβλίων για δύο εβδομάδες.

Κανόνες συμπεριφοράς χρηστών

 • Κάθε χρήστης οφείλει να σέβεται τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της βιβλιοθήκης και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των υπευθύνων .
 • Οι χρήστες οφείλουν να μιλούν χαμηλόφωνα στο αναγνωστήριο και σε όλους τους χώρους της βιβλιοθήκης .
 • Ο χρήστης υποχρεούται να αφήνει τα προσωπικά του αντικείμενα εκτός βιβλιοθήκης.
 • Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε υπογράμμιση ή σημείωση πάνω στα βιβλία.
 • Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση του υλικού και υποχρεούνται να το αντικαταστήσουν σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας.

Ωράριο λειτουργίας βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά εντός σχολικού ωραρίου.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του παρεχόμενου έργου της βιβλιοθήκης είναι διαρκής και συστηματική. Λειτουργεί στην κατεύθυνση μιας αναπτυξιακής προοπτικής και συντελεί στον επαναπροσδιορισμό και την ανατροφοδότηση με σκοπό τη βελτίωσή της . Στην έναρξη και τη λήξη κάθε σχολικού έτους συνεδριάζει το Ε.Σ για να πραγματοποιήσει αντίστοιχα τη διαγνωστική και την τελική αξιολόγηση που υποβάλλονται προς έγκριση στο Σχολικό Συμβούλιο , ώστε να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία της , να εντοπίσει τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία και να πραγματοποιήσει ανάλογα με τις βελτιωτικές παρεμβάσεις της. Παράλληλα με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης όλο το έτος εξελίσσεται η διαμορφωτική αξιολόγηση με ερευνητικό επίκεντρο την ποιότητα , την καταλληλότητα και την επάρκεια των παραμέτρων της δράσης της.

Ως μοντέλο αξιολόγησης επιλέγεται η αυτοαξιολόγηση που πραγματοποιείται από όλους τους άμεσα εμπλεκόμενους.